همه ما میدونیم امروزه حتی بازی هایی که عنوان رایگان دارند هم کاملا رایگان نیستند.